Home » Gebruikersvoorwaarden Two2Tango

Gebruikersvoorwaarden Two2Tango

Download onderstaande gebruikersvoorwaarden in PDF

1. Reikwijdte

Two2Tango biedt een platform (“Platform”) dat voorziet in passende informatie, doorverwijzing en begeleiding voor Gebruikers die uitdagingen ervaren in hun relatie. Dit beperkt zich niet alleen online, maar kan gecombineerd worden met professionele begeleiding aan Gebruikers vanuit ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform. Op de daadwerkelijke dienstverlening van derden zijn andere voorwaarden van toepassing, die separaat moeten worden geaccepteerd.

2. Definities

Account:
Het gebruikersaccount van Gebruiker.

Two2Tango:
Two2Tango Coöperatie U.A., statutair gevestigd te (1185 VB) Amstelveen aan de Dr. Willem Dreesweg 2 en alle aan haar gelieerde (rechts)personen.

Gebruiker:
de natuurlijke of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt en interesse heeft in dienstverlening door Two2Tango en/of andere Dienstverleners.

Dienstverleners:
de bij Two2Tango aangesloten specialisten die hun (online) diensten aanbieden aan
Gebruikers via het Platform.

Gebruiksvoorwaarden:
deze Gebruiksvoorwaarden ten aanzien van het gebruik van het Platform.

Platform:
het platform en het geheel aan gebruiksmogelijkheden dat in verband met de Dienst door Two2Tango wordt aangeboden via een webpagina en/of een mobiele applicatie.

Diensten:
De diensten in verband met het Platform bestaan eruit dat Gebruiker:

 1. ervaringsverhalen van mensen in relatietwijfel of scheidingssituaties kan lezen;
 2. tips en links naar handige andere websites ontvangt;
 3. een sociale kaart kan inzien: een overzicht van deskundige hulpverlening bij de Gebruiker in de buurt
 4. toegang krijgt tot een eigen omgeving met een relatiescan en een digitale werkschool waarin de Gebruiker aan de slag kan.
 5. Ondersteuning van dienstverleners op afstand.

3. Gebondenheid aan voorwaarden

A. Door het gebruik van het Platform verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van Two2Tango.

B. Deze Gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van Two2Tango zijn (tevens) te raadplegen, downloaden en printen op www.two2tango.info.

C. Indien het Platform gebruikmaakt van diensten van Dienstverleners, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende Dienstverleners van toepassing. Two2Tango is zelf niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van Dienstverleners die zijn aangesloten op het Platform.

D. Two2Tango is gerechtigd om de voorwaarden van het Platform tussentijds eenzijdig te wijzigen, waarna direct of na een door Two2Tango gestelde termijn de nieuwe voorwaarden gelding zullen hebben op het gebruik van het Platform alsmede de Diensten.

4. Aanmaken Account

A. Voordat de Gebruiker gebruik kan maken van de Diensten als genoemd in artikel 2 dient de Gebruiker eerst een Account te registreren volgens de door Two2Tango op het Platform vermelde stappen.

B. In het Account worden de volgende gegevens opgenomen:

C. Andere gebruikers krijgen geen informatie van elkaar te zien tenzij de Gebruiker deze informatie zelf buiten het systeem om verstrekt.

D. Het Account kan op verzoek van de Gebruiker te allen tijde gewist worden.

5. Gebruik van het Platform

A. Two2Tango stelt aan de Gebruiker het gebruik van het Platform ter beschikking. Het gebruiksrecht van de Gebruiker strekt zich niet uit tot de broncode van het Platform, en is niet-overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar.

B. Het gebruik van het Platform is tegen betaling van een licentie fee.

C. Communicatie met de Dienstverleners geschiedt uitsluitend via het Platform.

D. Het is een Gebruiker voorts niet toegestaan het Platform te gebruiken:

 1. voor enig onwettig doel (waaronder ‘phishing’ en spam);
 2. op dusdanige wijze die ertoe leidt dat het Platform in haar functionaliteit schade oploopt;
 3. voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s;
 4. voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat misleidend, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, discriminerend of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
 5. op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon;
 6. op een wijze die schadelijk is voor de reputatie van Two2Tango.

6. Beschikbaarheid

A. Hoewel Two2Tango beoogt het Platform zo veel mogelijk beschikbaar te laten zijn, kan het voorkomen dat het Platform wordt onderbroken, bijvoorbeeld als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. Two2Tango garandeert niet dat het Platform zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat te allen tijde alle fouten en gebreken worden verbeterd.

B. Two2Tango behoudt zich het recht voor om het Account om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen van het Platform.

C. In het geval van een inbreuk of beweerde/mogelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden ten gevolge van het Platform, is Two2Tango gerechtigd het Platform te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de (mogelijke) inbreuk daardoor wordt weggenomen. Two2Tango is in dat geval gerechtigd de functionaliteit daarvan tijdelijk buiten werking te stellen.

D. Two2Tango is niet aansprakelijk voor schade (waaronder gederfde inkomsten/bedrijfsstagnatie/verliesdata) die mocht voortvloeien uit de beperkte of ontbrekende beschikbaarheid dan wel wijziging van het Platform en/of Account. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij Two2Tango (anders dan hiervoor aangegeven).

7. Intellectuele eigendomsrechten

A. Alle auteursrechten, merken, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de informatie die via het Platform en de Diensten wordt aangeboden komen toe aan Two2Tango of aan de desbetreffende Gebruiker die de content heeft ingebracht.

B. Gebruiker verkrijgt geen enkele gebruikslicentie voor wat betreft deze intellectuele eigendomsrechten, noch in het kader van de Diensten noch daarbuiten (een en ander behoudens dwingend wettelijke bepalingen). Informatie vanuit het Platform mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking, opvragen dan wel hergebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Two2Tango of van de Gebruiker die de content heeft ingebracht.

8. De-activatie en einde Dienst

A. De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd het Account te beëindigen op de wijze zoals door Two2Tango is aangegeven.

B. Two2Tango is gerechtigd om het Account van de betreffende Gebruiker direct tijdelijk te deactiveren of tebeëindigen, dan wel om bepaalde data te verwijderen:

 1. indien Two2Tango aanwijzingen heeft dat een Gebruiker het Platform in strijd met artikel 5 gebruikt (heeft) of anderszins ongewenst handelt;
 2. indien de Gebruiker op andere wijze in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden omtrent de Diensten.

C. Two2Tango is gerechtigd om de Diensten op elk moment te beëindigen en het Platform niet meer aan te bieden.

9. Aansprakelijkheid

A. Het Platform biedt een tool voor Gebruikers om in contact te komen met Two2Tango en de Dienstverleners. Gebruikers kunnen hier uitdrukkelijk geen rechten aan ontlenen. Op de daadwerkelijke dienstverlening door Dienstverleners andere voorwaarden van toepassing.

B. Two2Tango aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor enige schade die volgt uit het gebruik van het Platform, waaronder, maar niet uitsluitend, schade ten gevolge van incorrecte informatie (afkomstig van een Dienstverlener), dan wel contact en/of samenwerking met een Dienstverlener.

C. In ieder geval is Two2Tango niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde inkomsten, gemiste kansen, reputatieschade en verlies van data, als gevolg van beëindiging door Two2Tango van het Platform, Diensten en/of enig Account dan wel gebruik van het Platform door een derde handelend in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

D. In geen geval zal de eventuele vergoeding van schade door Two2Tango meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van Two2Tango wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ten gevolge van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Two2Tango komt.

E. De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Two2Tango (anders dan in deze Gebruiksvoorwaarden aangegeven).

F. Gebruiker zal Two2Tango en/of door haar ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid, (geldelijke) verplichtingen, claims, schade, kosten (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand en schikkingsbedragen) en/of overige gevolgen die geleden of verschuldigd worden in verband met strijd met het bepaalde onder 4 onder lid b (juistheid gegevens), 5 onder lid c en d (geen inbreuk), en 7 (intellectuele eigendomsrechten).

10. Varia

A. Op alle overeenkomsten gesloten met Two2Tango is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

B. Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op enigerlei andere wijze kan worden beslecht, is de bevoegde rechter van de rechtbank Noord Holland, locatie Alkmaar, bij uitsluiting bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

C. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de ongeldig verklaarde bepalingen zoveel als mogelijk vervangt.